Czy przedawnienie długu oznacza jego wygaśnięcie?

//Czy przedawnienie długu oznacza jego wygaśnięcie?

Czy przedawnienie długu oznacza jego wygaśnięcie?

Są długi, których nie musimy spłacać, ale nie oznacza to wcale, że wygasają. Czym dokładnie jest przedawnienie długu, a czym jego wygaśnięcie? W poniższym artykule postaramy się choć trochę przybliżyć Wam te zagadnienia i usystematyzować najważniejsze informacje dotyczące tematu przedawnienia.

Długi mogą mieć różne przyczyny – mogą wynikać z zaciągniętej pożyczki albo kredytu, mogą być związane z nieopłaceniem mandatu za złe parkowanie albo mogą być wynikiem nieuregulowanych zobowiązań podatkowych.

Oczywiście, swoje długi powinniśmy spłacać regularnie i całościowo. Jednak obowiązujące przepisy prawa przewidują, że w określonych sytuacjach nie musimy ich już regulować. Muszą jednak zajść ku temu odpowiednie przesłanki – mowa wtedy o tak zwanym przedawnieniu długu.

Czym jest przedawnienie?

Pojęcie przedawnienia długu często jest rozumiane nieprawidłowo. Wiele osób kojarzy je z całkowitym wymazaniem długu po określonym czasie.

Jest to jednak błędne założenie, ponieważ przedawnienie oznacza, że długu wprawdzie spłacać już nie musimy, ale nie oznacza to wcale, że on nie istnieje.

Kodeks cywilny w Art. 117. § 1-2 wskazuje, że:

  • Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
  • Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Zatem przedawnienie pozwala na zwolnienie dłużnika z regulowania powstałych w przeszłości zobowiązań, które nie są dochodzone przez wierzyciela, czyli osobę, której dłużnik jest winny pieniądze.

Terminy przedawnień

Warto przy tym zaznaczyć, że czas przedawnienia długu zależny jest od tego, z jakiego rodzaju długiem mamy do czynienia. Niektóre zadłużenia przedawniają się szybciej, inne z kolei dopiero po 10 latach.

Przykładowo, dług na karcie kredytowej, debet na koncie czy kredyt lub pożyczka przedawniają się po terminie 3 lat, licząc od dnia, w którym powstał obowiązek zapłaty. Termin przedawnienia czynszowego to także 3 lata. Dotyczy on też roszczenia z tytułu umowy o pracę, licząc od dnia, w którym pracodawca musiał wypłacić wynagrodzenie.

Mandat z kolei przedawnia się już po roku podobnie jak przedwstępna umowa sprzedaży, na przykład mieszkania. Roszczenie z tytułu umowy o dzieło przedawnia się po 2 latach, licząc od dnia wydania dzieła.

Z kolei składki ZUS czy długi spadkowe przedawniają się dopiero po 10 latach. Zobowiązania podatkowe taki jak podatek od nieruchomości przedawniają się po 3 latach, natomiast w przypadku podatku dochodowego po 5 latach, licząc do końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin uregulowania płatności.

Przerwane przedawnienie

Z przedawnieniem wiąże się również termin przerwanego przedawnienia. Bieg przedawnienia może być przerwany w sytuacji, gdy wierzyciel albo dłużnik dokonają jakiejś czynności dotyczącej zobowiązania.

Przykładowo, przerwanym przedawnieniem może być uznanie długu w piśmie z prośbą o rozłażenie go na raty – to tak zwane uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której ono obowiązuje. Przedawnienie przerywa też rozpoczęcie mediacji oraz czynności przed sądami dotyczącymi rozpoznawań spraw lub egzekwowania roszczeń.

Gdy dojdzie do przerwania terminu przedawnienia, bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo, a dotychczasowy okres jest traktowany jako niebyły.

Dług został przedawniony – co zrobić teraz?

Jeśli w określonym okresie wierzyciel nie próbował odzyskać długu od dłużnika, a dłużnik także nie kontaktował się z wierzycielem, co mogłoby spowodować uznanie długu, wtedy dochodzi do przedawnienia długu. Dłużnik nie musi go już spłacać, ale nie oznacza to, że zobowiązanie nie istnieje.

Najczęściej efektem przedawnionego długu, który nie został spłacony, jest wpis w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG), na także w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Wpisy te powodują, że dłużnik może mieć trudności z zaciągnięciem kolejnych pożyczek, kredytów, podpisaniem umowy na abonament czy innych umów.

Warto przy tym zaznaczyć, że nawet po ustaniu wskazanych terminów wierzyciel może próbować odzyskać pieniądze od dłużnika, na przykład przez firmę windykacyjną. Może robić to jednak tylko polubownie. Dłużnik nie ma przy tym obowiązku regulowania przedawnionego zobowiązania.

przez | 2018-04-08T20:06:00+00:00 28 lutego 2018|Roszczenia|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.