Dochodzenie roszczeń Warszawa

/Dochodzenie roszczeń Warszawa
Dochodzenie roszczeń Warszawa 2017-02-25T22:25:31+00:00
 • dochodzenie roszczeń Warszawa

Rodzaje roszczeń

W zależności od uprawnień wierzyciela wyróżniamy różnego rodzaju roszczenia, które mają inny charakter. Można między innymi podzielić je ze względu na charakter obowiązku, możliwości dochodzenia roszczenia, przedmioty i charakter świadczenia czy zbywalność. Poniżej prezentujemy najczęściej wyróżniane rodzaje roszczeń.

Charakter obowiązku

 • roszczenia o działanie (roszczenie windykacyjne)>
 • roszczenia o zaniechanie (roszczenie negatoryjne)

Możliwość dochodzenia przed sądem

 • roszczenia zaskarżalne
 • roszczenia niezaskarżalne

Przedmiot świadczenia

 • roszczenia pieniężne
 • roszczenia niepieniężne

Charakter świadczenia

 • roszczenia majątkowe
 • roszczenia niemajątkowe

Zbywalność

 • roszczenia zbywalne w drodze cesji
 • roszczenia niezbywalne

Zarówno w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej, jak i w życiu prywatnym nawiązujemy różne relacje z innymi polegające na wykorzystaniu środków pieniężnych. Tego rodzaju stosunki cywilno-prawne niosą ze sobą również zobowiązania, w tym także roszczenia, gdy zobowiązania te nie zostaną zaspokojone całkowicie i terminowo.

Roszczeniami na gruncie prawa cywilnego nazywa się prawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do żądania od innej osoby konkretnego zachowania. Osoba, której dane roszczenie przysługuje, jest nazywana wierzycielem, z kolei ta osoba, na której ciąży obowiązek regulacji roszczenia, jest określana dłużnikiem.

Powstanie roszczenia

Roszczenie następuje w sytuacji, gdy mają miejsce określone zdarzenia prawne i są one doniosłe z punktu widzenia prawa cywilnego. Podstawą do powstania roszczenia może być prawo własności, na przykład wtedy roszczenie dotyczy wydania właścicielowi określonego mienia, może być to także umowa sprzedaży, gdy pojawia się roszczenie o uregulowanie zapłaty, albo czyn niedozwolony, gdy konieczne jest naprawienie wyrządzonej szkody.

Generalnie roszczenie oraz powstanie roszczenia to dość szeroka dziedzina, a nawet sama definicja roszczenia nierzadko wzbudza wśród prawników spory, co przekłada się na bardziej lub mniej ogólne definicje.

Dochodzenie roszczenia

Roszczenia związane są z ochroną sądową, dlatego też w przypadku odmowy spełnienia konkretnego obowiązku przez dłużnika wierzyciel nabywa uprawnienia do dochodzenia praw przed sądem. Stwierdzenie zasadności danego roszczenia ma formę wyroku sądowego, który potem może być wykonany przez komornika.

Droga sądowa to zasadniczo najlepszy wybór, gdy dłużnik nie reaguje na wierzyciela oraz jego działania zmierzające do odzyskania wierzytelności. W przypadku wygranej sprawy wierzyciel otrzymuje wyrok lub nakaz zapłaty, czyli inaczej tytuł egzekucyjny, który następnie wykorzystywany jest do dalszego dochodzenia roszczeń, jeżeli otrzyma klauzulę wykonalności.

Najczęściej dochodzenie roszczeń pozwala wtedy na uzyskanie pieniędzy, ale gdy sytuacja materialna dłużnika nie pozwala na wyegzekwowanie roszczenia, wierzyciel może dochodzić swoich praw w późniejszym terminie.

Wygaśnięcie i przedawnienie roszczenia

Warto również wskazać, że dochodzenie roszczeń nie zawsze jest możliwe – najczęściej problemem jest wygaśnięcie i przedawnienie roszczenia. Roszczenie wygasa w sytuacji, gdy dłużnik spłacił dług lub zastosował się do innej treści swojego obowiązku, został z niego zwolniony przez wierzyciel czy też w sytuacji, gdy o wygaśnięciu stanowi określony przepis.

Roszczenie może wygasnąć także po upływie konkretnego czasu. Uchylanie się dłużnika od spełnienia świadczenia w połączeniu z brakiem reakcji wierzyciela może skutkować w przedawnieniu. Wówczas roszczenie nie przestaje istnieć, ale dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia i nie ponieść z tego tytułu żadnych konsekwencji. Nie przedawniają się roszczenia niemajątkowe oraz roszczenia o wydanie nieruchomości.

Problemy z dochodzeniem roszczeń

Wielu przedsiębiorców ma problemy z dochodzeniem roszczeń, dlatego w takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalistów – dochodzenie roszczeń możliwe jest również w kancelarii radcy prawnego, który przygotuje pozew z dokumentacją i będzie reprezentował klienta.