Postępowanie egzekucyjne – co można, a czego nie można zająć?

//Postępowanie egzekucyjne – co można, a czego nie można zająć?

Postępowanie egzekucyjne – co można, a czego nie można zająć?

Postępowaniem egzekucyjnym określamy przymusową realizację obowiązków i praw wynikających z cywilnego prawa materialnego. Do egzekucji z majątku najczęściej dochodzi wskutek długów. Komornik wykonujący egzekucję ma jednak ograniczoną możliwość ściągnięcia długu – co może, a czego nie może zająć?

Aby mogło dojść do egzekucji komorniczej, konieczne jest uzyskanie tak zwanego tytułu wykonawczego. Jest to tytuł egzekucyjny, który jest opatrzony klauzulą wykonalności. Wszczęcie egzekucji możliwe jest nie tylko przez wierzyciela, ale też przez organizacje pozarządowe czy prokuratora. Odbywa się na wniosek albo z urzędu.
Aby uzyskać tytuł wykonawczy jako wierzyciel, konieczne jest udanie się do sądu. Z kolei wszczęcie egzekucji z urzędu odbywa się przykładowo w przypadku alimentów. Zatem jeśli dłużnik nie realizuje swoich obowiązków, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności i będzie musiał wtedy odpowiadać przed sądem. Jeśli dojdzie do wyroku niekorzystnego dla dłużnika, a następnie wydania wspomnianego tytułu wykonawczego, wierzyciel może udać się do komornika, który będzie starał się ściągnąć dług wraz z dodatkowymi opłatami z majątku dłużnika.

Sposoby egzekucji:

 • z wynagrodzenia za pracę wpływającego na konto dłużnika
 • z oszczędności zgromadzonych na rachunkach bankowych
 • z ruchomości, na przykład zajęcie samochodu, sprzętu AGD, RTV, komputera, biżuterii i innego mienia ruchomego
 • z nieruchomości należących do dłużnika
 • z wierzytelności, na przykład w przypadku pobierania wynagrodzenia z umowy o dzieło
 • z innych praw majątkowych, na przykład wtedy, gdy dłużnik posiada udziały w spółce
 • ze zwierząt z zachowaniem przepisów o ochronie zwierząt

Komornik posiada zatem możliwość pobrania środków na różne sposoby. Najczęściej jest to ściągnięcie długu z konta bankowego dłużnika, ale zdarza się, że nie jest to możliwe. Wówczas komornik ma prawo zająć należące do dłużnika mienie. Następnie jest ono sprzedawane i wierzyciel otrzymuje pieniądze z zysków ze sprzedaży tego mienia. Dotyczy to zarówno ruchomości, jak i nieruchomości.
Warto jednak wskazać, że komornik nie ma nieograniczonych możliwości w odzyskaniu długu. Obowiązują go przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, który w artykule 829 wymienia ograniczenia egzekucji.

Egzekucji nie mogą podlegać:

 • przedmioty urządzenia domowego, do których zalicza się między innymi ubrania dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, pościele, a także inne niezbędne przedmioty do użytku codziennego
 • zapasy żywności i opału, ale tylko na okres jednego miesiąca
 • przedmioty niezbędne do prowadzenia osobistej pracy zarobkowej przez dłużnika, na przykład jego narzędzia, surowce potrzebne do produkcji, ale tylko na okres jednego tygodnia – uwaga, wyłączenia nie obejmują pojazdów mechanicznych
 • przedmioty wykorzystywane do nauki, do wyznawania praktyk religijnych, papiery osobiste odznaczenia, a także inne przedmioty, które mają dla dłużnika wartość użytkową, ale nie można sprzedać ich z zyskiem
 • sumy przyznane przez Skarb Państwa na określone cele, na przykład wsparcie pieniężne, stypendium
 • środki na utrzymanie dłużnika i jego rodziny – powyżej 50% wynagrodzenia lub 60% wynagrodzenia, gdy ściągane są zobowiązania alimentacyjne, w przeliczeniu na pełen etat, natomiast w przypadku niepełnego wymiaru czasu kwota jest proporcjonalnie niższa – uwaga, w przypadku umów cywilnoprawnych komornik może zająć pełną kwotę!
 • dla rent i emerytur – powyżej 75% minimalnej renty i emerytury
 • świadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, dodatki różnych rodzajów, na przykład pielęgnacyjne, porodowe, świadczenia rodzinne – teoretycznie zajęciu nie podlega świadczenie 500+, ale po wpłaceniu świadczenia na konto komornik nie może wskazać, czy pieniądze pochodzą z tego świadczenia – można wtedy złożyć skargę na komornika
 • świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych zgodnie z rozporządzeniem – nie dotyczy w przypadku roszczeń z tytułu alimentów
 • środki i świadczenia w naturze na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych
 • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce z zapasem paszy i ściółki do wyżywienia dłużnika i jego rodziny
 • prawa niezbywalne
przez | 2018-02-04T13:31:32+00:00 28 grudnia 2017|Roszczenia|

O autorze:

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z ośmioletnim doświadczeniem.