Rozwód Warszawa

/Rozwód Warszawa
Rozwód Warszawa 2017-02-25T22:25:32+00:00
  • rozwód
  • rozwód Warszawa

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

  • wtedy, gdy na skutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków, przykładowo wówczas, gdy znacznie pogorszyłyby się ich warunki materialne czy mogłyby pojawić się niekorzystne zmiany w psychice dzieci
  • wtedy, gdy o rozwód występuje małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, natomiast drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód
  • wtedy, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, przykładowo w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest ciężko chory i wymaga opieki

W Polsce liczba rozwodów zwiększa się z roku na rok. Aktualnie to około 67 tysięcy rozwodów rocznie, co stanowi około 35% liczby nowo zawieranych małżeństw. Pobranie się nie jest związane ze skomplikowanymi formalnościami, rozwód z kolei wymaga już spełnienia odpowiednich wymogów. Kiedy możliwe jest wzięcie rozwodu i w jaki sposób należy to zrobić?

Rozwodem nazywa się rozwiązanie obowiązującego związku małżeńskiego – rozwiązanie to odbywa się sądowo na żądanie jednego z małżonków lub obojga z nich. Zgodnie z polskimi przepisami prawa zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym konieczne jest wystąpienie odpowiednich przesłanek, aby rozwód był możliwy. Może również okazać się, że w określonych sytuacjach sąd nie udzieli rozwodu.

Kiedy można ubiegać się o rozwód?

Zgodnie z polskimi przepisami, koniecznym i podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony w celu uzyskania rozwodu, jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Wówczas, gdy warunek ten nie zostanie dochowany, sąd nie będzie mógł orzec rozwodu, także w sytuacji, gdy małżonkowie o niego wnioskują.

Rozkład pożycia określany jest jako zupełny wtedy, gdy ulegają zerwaniu wszelkie więzy łączące małżonków – są to więzy gospodarcze, fizyczne oraz duchowe. Wobec tego wtedy, gdy małżonkowie nadal mieszkają razem, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe czy utrzymują kontakty fizyczne, nie zachodzi przesłanka zupełności rozkładu pożycia.

Oczywiście, sprawy te rozpatrywane są indywidualnie, dlatego sąd może orzec rozwód także wtedy, gdy jedna z przesłanek nie zostanie spełniona całkowicie, przykładowo w sytuacji, gdy w związku z sytuacją ekonomiczną jeden z małżonków nie może wyprowadzić się ze wspólnego domu.

Także trwałość rozkładu oceniana jest indywidualnie – wymagane jest najczęściej, aby rozkład trwał od dłuższego czasu, niemniej jednak są też sytuacje, gdy rozkład nie będzie uznany jako trwały wówczas, gdy był on „długotrwały”.

Sąd jednak nie zawsze orzeka o rozwodzie, nawet jeżeli zostały spełnione przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pomiędzy małżonkami. Wobec tego każdy rozwód jest sprawą rozpatrywaną przez sąd indywidualnie i należy pamiętać o tym, że nawet spełnienie określonych przesłanek nie oznacza pewności, że małżonkowie będą mogli się rozwieść.

Rozwód bez orzekania o winie a rozwód z orzekaniem o winie

O rozwód można wnioskować zarówno z orzekaniem o winie małżonka, jak i również bez orzekania o winie. Rozwód może też nastąpić z winy obojga małżonków. Ma to kluczowe znaczenie w kontekście przebiegu sprawy, a także konsekwencji rozwodu.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd nie wskazuje na winnego rozpadu związku małżeńskiego – na takie rozwiązanie musi zgodzić się każdy z małżonków. Wówczas rozwód można uzyskać zwykle w ciągu pierwszej czy drugiej rozprawy, dlatego szybkość jest dużym atutem takiego postępowania. Trzeba jednak pamiętać o tym, że sprawę mogą skomplikować podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty.

Z kolei rozwód z orzekaniem o winie wymaga spełnienia określonych przesłanek. Przykładowo mogą być to zdrada, alkoholizm, przemoc, brak zaspokojenia potrzeb rodziny. Sprawy tego rodzaju wymagają zebrania odpowiednich dowodów, powoływania świadków, nierzadko biegłych, dlatego też są one dłuższe.

Gdzie zwrócić się o pomoc w sprawie rozwodu?

Obecnie osoby, które chcą wziąć rozwód, mogą zwrócić się zarówno do adwokatów, jak i do radców prawnych. Najlepiej skorzystać ze wsparcia takiej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w rozwodach i ma w tej dziedzinie doświadczenie. Wówczas szansa na uzyskanie rozwodu na dogodnych warunkach jest znacznie wyższa.