Spadek Warszawa

/Spadek Warszawa
Spadek Warszawa 2017-02-25T22:25:32+00:00
 • spadek
 • spadek Warszawa

Co może należeć do spadku?

 • własność i współwłasność mienia
 • użytkowanie wieczyste
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokali
 • zastaw i hipoteka
 • prawa i obowiązki związane z umowami zawartymi pod warunkiem
 • środki na rachunkach bankowych, które nie są objęte dyspozycją na wypadek śmierci posiadacza
 • autorskie prawa majątkowe
 • prawa patentowe
 • prawa pierwokupu lub odkupu
 • obligacje
 • udziały i akcje spółek kapitałowych za wyjątkiem sytuacji, gdy z treści umów lub statutów wynikają określone ograniczenia
 • prawa i obowiązki wspólników spółek osobowych
 • prawa i obowiązki wynikające z umów przedwstępnych

Co zaliczamy do długów spadkowych?

 • zobowiązania, przykładowo zaciągnięte kredyty, pożyczki, pobrane zaliczki, niezrealizowane wypłaty
 • obowiązek wykonania zapisów i poleceń spadkodawcy
 • koszty ostatniej choroby
 • koszty pogrzebu spadkodawcy
 • wypłata zachowku
 • koszty postępowania spadkowego lub poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Spadek najczęściej utożsamiany jest z majątkiem, który otrzymuje się po zmarłej osobie, niemniej jednak nie jest to całkowity jego obszar. Przyjęcie lub odrzucenie spadku dotyczy lub będzie dotyczyć każdego z nas i można otrzymać go nie tylko od osoby z rodziny. Warto wobec tego wiedzieć, czym jest dokładnie spadek, a także jakie są podstawowe formalności z nim związane.

Spadkiem nazywa się ogół praw i obowiązków, które należą do spadkodawcy w chwili jego śmierci, a które następnie przechodzą na spadkobierców, czyli na jego następców prawnych na drodze dziedziczenia. Krąg spadkobierców jest wyznaczony przez wolę spadkodawcy wówczas, gdy ma miejsce dziedziczenie testamentowe, lub też mają tutaj zastosowanie przepisy ustawy przy dziedziczeniu ustawowym.

Co wchodzi w skład spadku?

Elementy wchodzące w skład spadku określane są w Kodeksie cywilnym. Wskazuje on, że w skład spadku wchodzą prawa i obowiązki posiadające charakter majątkowy i prywatnoprawny, z wyjątkiem tych, które związane są ściśle z osobą zmarłego, a także tych, które z chwilą śmierci spadkodawcy przechodzą na określone osoby także w sytuacji, gdy są one spadkobiercami.

Przedstawione powyżej przykłady elementów spadku określane są mianem aktywów, ponieważ pozwalają one spadkobiercom na uzyskanie określonego majątku czy praw. Warto jednak pamiętać o tym, że spadek może włączać także pasywa, które określane są też mianem długów spadkowych lub obowiązków majątkowych. Można podzielić je na obowiązki związane z dziedziczeniem oraz na obowiązki, których podmiotem był spadkodawca.

Są także prawa i obowiązki, które nie są włączone do spadku. Zalicza się do nich między innymi prawa i obowiązki, które nie mają charakteru majątkowego i prywatnoprawnego i inne, na przykład roszczenie o alimenty, stosunek najmu lokalu mieszkalnego.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Spadkobierca nie musi przyjmować spadku od spadkodawcy, szczególnie w sytuacji, gdy długi spadkowe znacznie przewyższają aktywa spadku. W związku z tym każdy spadkobierca, zarówno w przypadku testamentowego, jak i ustawowego dziedziczenia, może spadek przyjąć albo odrzucić.

Spadkobierca może:

 • przyjąć spadek wprost, dlatego odpowiada również za długi spadkowe całym swoim majątkiem, bez wyłączania tej odpowiedzialności

 • przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe, z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas ponosi odpowiedzialność za długi, ale wysokość tej odpowiedzialności nie może być wyższa od wysokości aktywów spadku

 • odrzucić spadek, a wtedy zostaje on wyłączony z dziedziczenia

Aktualnie dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza jest zasadą – kiedyś było to dziedziczenie wprost. Nowe przepisy obowiązują od października 2015 roku i znacznie ułatwiły sytuację wielu spadkobierców, którzy nie muszą już obawiać się długów spadkowych w sytuacji, gdy nie zareagują w odpowiednim czasie.

Zatem gdy spadkobierca nie złoży odpowiedniego oświadczenia w okresie 6 miesięcy, przyjmuje się automatycznie, że nabył on spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli spadkobierca chce przyjąć spadek wprost lub go odrzucić, musi dochować powyższego terminu. Wszelkie problemy ze spadkiem warto skonsultować się z radcą prawnym.