Sprawy konsumenckie Warszawa

/Sprawy konsumenckie Warszawa
Sprawy konsumenckie Warszawa 2017-02-25T22:25:31+00:00
  • sprawy konsumenckie
  • sprawy konsumenckie Warszawa

Usługi prawne w ramach prawa konsumenckiego

  • dochodzenia roszczeń klientów będących konsumentami – prowadzenie postępowań reklamacyjnych oraz postępowań sądowych dotyczących niewłaściwego wykonania umów, między innymi umów sprzedaży, komisu, świadczenia usług, pośrednictwa, na przykład w sprawach dotyczących gwarancji, rękojmi
  • przeprowadzanie analiz i przygotowywanie opinii na temat regulaminów sklepów oraz umów z konsumentami w związku z ochroną praw konsumenta
  • określanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
  • inne usługi w ramach prawa konsumenckiego

Konsumenci posiadają określone prawa gwarantowane przepisami. W sytuacji, gdy są one naruszane, warto skonsultować się ze specjalistami w zakresie prawa konsumenckiego, które zajmuje się regulacją stosunków konsumenckich i zapewnia konsumentom szczególną ochronę.

Prawo konsumenckie obejmuje zbiór przepisów wielu aktów prawnych, które skoncentrowane są na regulacji sytuacji prawnej konsumenta. W polskim porządku prawnym ochrona interesów konsumenta jest istotnym elementem. Wówczas, gdy konsument ma problem związany z zakupionymi produktami czy też świadczonymi usługami, a także w szeregu innych sytuacjach, może skorzystać z przysługującej mu ochrony – w związku z tym dzisiaj sprawy konsumenckie są coraz popularniejsze, ponieważ konsumenci występują w obronie swoich praw znacznie częściej.

Kim jest konsument?

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą i czynność ta nie jest związana z prowadzoną przez nią działalnością zawodową czy gospodarczą. Nowe przepisy, które weszły w życie 25 grudnia 2014 roku, wskazują, że konsument jest słabszą stroną obrotu gospodarczego i należy mu się szczególna ochrona interesów.

Z pojęciem konsumenta związane są także określone prawa konsumenta. Uważa się, że w stosunku do przedsiębiorców konsumenci są słabszymi uczestnikami rynku, między innymi dlatego, ponieważ mają mniejszą wiedzę, dlatego też są bardziej narażeni na nieuczciwe praktyki. Prawa konsumentów zabezpieczone są w Polsce postanowieniem znajdującym się w Konstytucji, która wskazuje, że „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa”.

Prawa te są regulowane w różnych ustawach i rozporządzeniach, z których najważniejsze to ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Dodatkowo także po wejściu Polski do Unii Europejskiej prawa te chronione są zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej.

Instytucje chroniące interesy konsumentów w Polsce

Najważniejszą instytucją, która stoi na straży praw konsumentów w Polsce, jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Jego głównym zadaniem jest ochrona zbiorowych interesów konsumentów, która odbywa się poprzez zapobieganie nieuczciwym praktykom rynkowym i zwalczanie niedozwolonych postanowień umownych.

Również pomoc świadczą powiatowi oraz miejscy rzecznicy konsumentów oraz Europejskie Centrum Konsumenckie powołane wskutek współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumenta Komisji Europejskiej. Działają ponadto pozarządowe organizacje, które mają na celu ochronę interesów konsumentów, na przykład Federacja Konsumentów.

Radca prawny – sprawy konsumenckie

W sytuacji, gdy dochodzi do łamania praw konsumenckich, sprawy konsumenckie prowadzą również dla swoich klientów prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie. W sytuacjach, które wymagają fachowego wsparcia na gruncie prawa konsumenckiego, klient może zgłosić się również do kancelarii radcy prawnego. Wówczas na miejscu będzie mógł otrzymać kompleksową i profesjonalną pomoc w swojej sprawie, która będzie polegała na doradztwie prawnym, sporządzaniu potrzebnych pism, opiniowaniu umów czy też na reprezentacji przed sądami i innymi organami, gdy zachodzi taka potrzeba.