Mężczyzna trzyma karton z napisem "prawa człowieka" w języku angielskim.

Ochrona podstawowych praw człowieka jest jednym z najważniejszych priorytetów naszej cywilizacji. W naszym społeczeństwie każdy człowiek ma prawo do godnego życia, bez względu na to, gdzie się urodził, jaki jest jego status społeczny czy wyznanie. Prawa człowieka powinny być przestrzegane we wszystkich krajach świata zgodnie z międzynarodowymi standardami. W artykule omówimy, czym są podstawowe prawa człowieka i skąd wynikają. Przyjrzymy się również, jakie są konsekwencje ich przestrzegania lub nieprzestrzegania.

Co to są podstawowe prawa człowieka? 

Podstawowe prawa człowieka są szczególnym rodzajem praw człowieka, które zapewniają ochronę podstawowym prawom i wolnościom, do których wszystkie osoby mają prawo bez względu na to, jakie są ich pochodzenie, wyznanie, przekonania polityczne, majętność lub czynniki społeczne. Podstawowe prawa człowieka zostały opracowane i opublikowane w 1948 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Te podstawowe prawa obejmują prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa; do wolności od niewolnictwa i niewolniczej pracy; do nienaruszalności prawa własności; do wolności wypowiedzi, wiary i informacji; do równego traktowania; do wolności ruchu; i do równego dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, kultury i sztuki. Warto odnotować, iż podstawowe prawa człowieka są wzywane jako ratunek w wielu sytuacjach pokrzywdzenia, jako że chronią fundamentalne prawo człowieka. Niezależnie od tego, w jaki sposób ludzie postrzegają realia życia, podstawowe prawa człowieka są obecne, by bronić nas przed niesprawiedliwym traktowaniem.

Skąd wynikają podstawowe prawa człowieka? 

Podstawowe prawa człowieka to punkt odniesienia do sprawiedliwości i niemożliwe do ważenia wartości. Zostały one uchwalone, by chronić godność oraz dokonywać wyborów w sprawach wspólnotowych. Prawa te zostały zawarte w słynnym Powszechnym Pakcie Praw Człowieka ONZ, który weszły w życie w 1976 roku. Pakiet składa się z 30 artykułów, podzielonych na kategorie praw politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych. Głównym punktem jest zasada równości, która zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie narodowe, seksualność lub światopogląd. Każdy ma prawą do godności oraz do życia na wolności, bez gwałtu lub niewolnictwa. Przysługują Ci również prawa do wolności słowa, wolność przekonań, wolność zebrania, niedyskryminacja, czy prawo do swobodnego wyrażania opinii. Każdy ma także prawo do własności oraz prawo do pracy- wszyscy wolni i równi powinni zostać traktowani swoimi godnymi prawami i bez dyskryminacji.

Które prawa człowieka są najważniejsze? 

Krótkie pytanie: „Które prawa człowieka są najważniejsze?”, ma bardzo kompleksową odpowiedź. Po pierwsze, wszystkie prawa ludzkie są ważne i każdy człowiek powinien mieć je zagwarantowane, jednak istnieje kilka z zasad, które są szczególnie ważne. Najważniejsze z nich, to prawo do życia, wolność od niewoli, wolność obywatelska, wolność głoszenia swoich poglądów i wolność od dyskryminacji. Każdy człowiek powinien mieć również zagwarantowane prawo do nierozerwalności małżeńskiej, wolności wyboru życiowych partnerów i prawo do posiadania własnej rodziny. Każdy człowiek powinien także mieć dostęp do edukacji, zdrowia i dóbr materialnych oraz prawo do uczestniczenia w życiu politycznym. Innymi ważnymi prawami są prawo do ochrony przed przemocą i uprzednim prawem do sprawiedliwego procesu sądowego. Wszystkie te prawa pozwalają każdemu człowiekowi korzystać ze swobody i szacunku od innych.

Jak możemy wspierać podstawowe prawa człowieka?

Podstawowe prawa człowieka są zapisane w wielu konwencjach i międzynarodowych porozumieniach dotyczących ludzkiej godności i jej szacunku. Każdemu z nas przysługują podstawowe prawa, które należy szanować, ale jak możemy je wspierać? Wspieranie tych praw wymaga wielu różnych działań. Po pierwsze, istotnym elementem jest dobrowolne wsparcie społeczne w formie wolontariatu. Przyczynia się ono do poprawy warunków życia mieszkańców regionów, które cierpią z powodu nierówności. Również zbiórki publiczne i inicjatywy charytatywne pomagają poprawiać sytuację, w których ludzie cierpią, regulując procesy migracji i promując szacunek dla wszystkich ludzi i stanowisk, czy to lokalnych, czy globalnych. 

Rozpoczynanie dialogu i uczestniczenie w debatach społecznych na tematy dotyczące ludzkich praw pomaga przeciwdziałać niesprawiedliwości. Świadomość i odważne stawianie czoła dyskryminacjom przyczynia się do ubogacenia współczesnego społeczeństwa. Można również wesprzeć rozwijanie umiejętności i kwalifikacji ludzi, którzy walczą o swoje prawa, poprzez oferowanie im lepszych szans edukacyjnych i stwarzanie okazji do kariery zawodowej. Już poprzez poświęcenie swojego czasu i zasobów możemy wesprzeć prawa człowieka i zaangażować się w różnego rodzaju akcje i działania na rzecz ich ochrony.

Leave a Comment